SWESIAQs råd

SWESIAQs råd

SWESIAQs råd tas fram av arbetsgrupper som består av SWESIAQ-medlemmar som är väl insatta i problemställningen och som representerar olika yrkeskompetenser. De olika råden har godkänts av SWESIAQs styrelse. De är tänkta att vara praktiskt användbara och får inte styras av kommersiella intressen. Ladda ner genom att klicka på bilderna.


SWESIAQ-modellen är SWESIAQs råd för hur en bra innemiljöutredning bör bedrivas. Råden har tagits fram av en arbetsgrupp inom SWESIAQ som består av personer med olika yrkeskompetenser och med stor erfarenhet av innemiljöproblem.


SWESIAQ-modellen är en metod för systematisk utredning av orsaker till att brukare upplever hälsobesvär kopplade till innemiljön i byggnader. Den är tänkt som ett stöd för innemiljöutredare och för de som upphandlar eller beställer inne-miljöutredningar. Den syftar också till att öka brukarnas förståelse för innemiljö-problem och innemiljöutredningar och bör vara till nytta för många andra typer av intressenter som kan bli inkopplade i de ofta komplicerade utredningsförloppen.

2013 fick SWESIAQ-modellen 

Stora Inneklimatpriset. Priset delas årligen ut av Slussen Building Services, Svensk Ventilation, Energi- och miljötekniska föreningen och Svenska Kyltekniska Föreningen. Stora Inneklimatpriset tilldelas företag eller organisation inom inneklimat, energi och vvs, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk nytta. 

SWESIAQs råd vid utredning av mikrobiell påväxt i byggnader med innemiljöproblem


Råden är en fördjupning och förstärkning av SWESIAQ-modellen.

I dokumentet finns bl.a. en genomgång med för- och nackdelar av de flesta metoder för mikrobiologisk analys som är tillgängliga på den kommersiella marknaden.

SWESIAQs råd vid utredning av självdragssystem i bostad


Råden kan ses som en bilaga till SWESIAQ-modellen och är tänkt som ett stöd för bland annat innemiljöutredare, OVK-kontrollanter, tillsynsmyndigheter, fastighets-ägare och brukare. Vi har också tagit fram ett Excel-kalkylblad för att underlätta förståelsen, beräkna luftflöden och simulera förändringar av självdraget.

SWESIAQs råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem


Råden är en fördjupning och förstärkning av SWESIAQ-modellen.

Dokumentet är i första hand avsett att utgöra stöd för den som genomför eller beställer en ventilationsutredning.